Reklamacje ADR

ADR (Alternative Dispute Resolution) - Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich 

Travelplanet.pl S.A. informuje, że z dniem 10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r. poz.1823, z późn. zm.), która wprowadziła możliwość nowego i dodatkowego sposobu rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Wypełniając wymóg należytej profesjonalnej staranności, Travelplanet.pl S.A. podaje, iż Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 15 a, 50 - 069 Wrocław; http://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=2155) jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jednocześnie, wypełniając obowiązki nałożone we wskazanej ustawie Travelplanet.pl S.A. informuje, iż nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Informujemy również, że w przypadku, gdy spór dotyczy umów zawartych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych, Klienci od 10 stycznia 2017 r. mogą występować do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (tj. Inspekcji Handlowej) ze skargą o rozstrzygnięcie sporu w postępowaniu pozasądowym za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii, jako tzw. jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy wyrazili wolę pozasądowego rozstrzygania sporów objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U. EU nr L 165/1). Również w tym przypadku czyniąc wyłącznie zadość obowiązkom wynikającym z ww. przepisów prawa Travelplanet.pl S.A. informuje, iż nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.  

Zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Travelplanet.pl S.A. poprzez e-mail na adres: info@travelplanet.pl, telefonicznie pod numerami telefonów (+48) 71 769 56 98 lub korespondencyjnie na adres Travelplanet.pl S.A.: ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław.